Recovery skal også være gøy

Det mange rusavhengige frykter er å leve et kjedelig liv når vi ikke lengre kan ruse oss. For oss er det viktig å vise at et rusfritt liv kan både være spennende å morsomt. Det nytter lite å bli "behandlet" dersom livet etter behandling kun skal være jobb og TV.
Vi ønsker å vise, gjennom egne og andres erfaring, at rusfrihet kan gi et aktivt og spennende liv.

Vi ønsker motivere mennesker til å ta i bruk det som er i sammfunnet, i stedet for å skape nye "tilpassete" tiltak. Rusavhengige trenger å bli en del av det "normale" samfunnet. Vi ønsker å unngå isolasjon fra samfunnet, men heller få trygghet og hjelp til å ta i bruk de aktiviteter som finnes.


Klatring
Aleksander er vår klatreinstruktør. Klatring er gøy. Om du er godt trent eller mindre trent så finnes det alltid en klatrerute som gi deg akkurat nok utfordring for å kjenne på mestring. Så dette er virkelig ikke noe som bare passer for "de tøffe". Det gjelder bare å tørre å prøve. Aleksander er utdannet som klatreleder inne. Der har han mulighet til å utstede topptaukort og ledkortet. Dette er primært et sikringskurs for klatring innendørs. Men det er jo selvfølgelig mulighet for å lære et triks og to om teknikk og samtidig få hentet litt inspirasjon til å fortsette med klatring.


Trommemeditasjon
Bruk av trommer er en urgammel meditasjonsteknikk. Kombinert med Yoga får deltagere to passe aktive og avslappende timer


Yoga
Victoria er utdannet yoga instruktør.Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker. Dette har visst gode resultater i rusbehandling.Trening
Vi kan om en tid formidle kontakter til treningsinstruktører som har egen rusbakgrunn og som er utdannet og sertifiserte treningskontakter. Dette arbeider vi med nå.Fun whit recovery 
What many addicts fear is to live a boring life when we no longer can do drugs. For us it's important to show that a drug free life can be both exciting and fun. It does little to be treated if life after treatment should only be work and television.
We want to show, through our own experience and others experience, that to become clean and sober can provide an active and exiting life.
We want to motivate to adopt the things that already are in the society instead of creating new customized measures. Addicts need to be a part of the normal society. We want to avoid isolation but rather gain confidence and help to adopt the activities that already exist.
Climbing
Alexander is our climbing instructor. Climbing is fun. If you are well trained or less trained so there's always a climb that give just enough challenge to know the coping feeling.
So this is really not something that just fit for the tough ones. It applies only to dare to try. Alexander graduated as aligning leader for indoor climbing. He has possibility to give others different courses. Primarily safety course for indoor climbing. But of course it's possible to learn a trick and two of techniques and at the same time get some inspiration to continue whit climbing.
Drum meditation 
Use of drums is an old meditation technique. Combined with yoga gets participants two fit active and relaxing hours.
Yoga
Victoria is a graduated yoga instructor. Yoga is a collection of mental and physical techniques. This has shown good results in the rehabilitation/ drug treatment.
Exercise
We may for a time convey contacts to training instructors who have their own user background and who are trained and certified training contacts. This we are working with now.