KURS OG SEMINARER

Recoverykompetanse AS har laget konsepter og vært ansvarlige for større seminarer som "Forbli Rusfri" og "Forbli Aktiv".

Når vi avholder seminarer er det viktig for oss å la mennesker med brukererfaring være de toneangivende. Forelesere er primært mennesker som både har brukererfaring, en som i tillegg har utviklet konsepter/metoder for å hjelpe andre som har tilnærmet samme type utfordringer i sin recoveryprosess.

Vi ønsker et publikum som består av både "brukere" og "fagfolk". Kurs

Vi har vært deltagere i utvikling av flere kurspakker innen recovery. Både rettet mot likemannsopplæring og for å gi ansatte en forståelse i recoveryfilosofien.

Vi kan utvikle kurs innen recovery etter behov.

Courses and seminars
Recoverykompetanse as has created concepts and been responsible for major seminars "forbli rusfri" & "forbli aktiv" (remain clean and sober & stay active) .
When we hold seminars is important for us to let people with user experience be the benchmark. Lectures are primarily people who have both user experience , one which in addition has developed concepts/methods to help others who have virtually the same type of challenges in their recovery process.
We want an audience consisting of both users and professionals.
Course 
We have been participants in the development of several training packages in recovery. Both targeting peer education and to give employees and understanding of recovery philosophy. We can develop courses in recovery as needed.


     
Fra vårt seminar "Forbli Aktiv" med Grete fra No Limitation.
På vårt seminar "Forbli Rusfri" var Øyvind fra "Havbrus" en av foredragsholderne.