RECOVERY FOREDRAG

Vi er opptatt av å forklare Recovery på en lett og positiv måte, og vi prøver å se dette fra et brukerperspektiv. Vi har holdt og kan holde foredrag både alene eller flere. For oss er det viktig å få frem at  Recovery er en personlig prosess hvor vi skal bygge på det sterke i alle mennesker.

Vi har hatt foredrag i en rekke sammenhenger og for flere oppdragsgivere. Både lokale arrangementer og store nasjonale kongresser. Det er bare å spørre oss om referanser.

Vi kan i tillegg tilby foredrag innen:


Fysisk aktivitet 
Forskning viser ar alle former for fysisk aktivitet er viktig for mennesker med rusproblematikk og mennesker som ønsker bedre psykisk helse.

Vi i Recoverykompetanse bruker selv fysisk aktivitet i vår egen recoveryprosess, og vi har et betydelig nettverk av andre som gjør det samme. Disse foredragene er basert både på forskingsdata og brukererfaringer, slik at det er rett å relatere til virkeligheten.

Varighet fra 30 til 45 minutterBrukermedvirkning på systemnivå
Vi har erfaringer fra flere brukerutvalg og styringsgupper/prosjektgrupper som brukerrepresentanter. Pål sitter blandt annet i brukerutvalget for Helse Vest og Aleksander i brukerutvalget til Helse Stavanger. Recoverykompetanse har et 30 til 45 minutters foredrag som omhandler Brukermedvirkning og Brukerstyring på systemnivåDrop Out
Victoria og Aleksander er ansatt i Helse Stavanger som likemenn/erfaringskonulenter, for å hindre drop out fra behandling og/eller minimalisere skader når drop out (sprekk) skjer. De har selv skapt sin egen arbeidsplass og utviklet selve stillingsinnholdet selv. Dette foredraget forteller om hvordan det skjedde og erfaringer med å jobbe som likemann på det området.Brukererfaring i Forskning
Pål er vårt "forskeralibi" og har mange års erfaring både som prosjektleder for forskningsprosjekter i samarbeide med kommuner og spesielisthelsetjenesten og som deltager i flere andre prosjekter. Vi i Recoverykompetanse vil styrke vår kompetanse på dette området fremover.

Forskning er den nye arenaen hvor brukermedvirkning blir viktig, og det vil være vanskelig å få forskningsmidler fremover uten deltagelse av mennesker med egenerfaring.


Recovery lectures
We are keen to explain recovery in an easy and positive way. And we try to see this from a user perspective. For us it's important to emphasize that recovery is a personal process in which we will build on the strength of all people.
We have had talks in a variety of context and for several clients. Both local and international events. Just ask us for reference.
We can also offer lectures on:
Physical activity 
Research shows that all form of physical activity is important for people whit drug abuse problems and people who want better mental health.
We in recoverykompetanse even uses physical activity in our own recovery process, and we have a sizable network of others who do the same. These lectures are based on both research and user experience, so it's right to relate to reality.
Duration from 30 to 45 minutes.
User involvement at the system level
We have experience from serval user committees and project teams that uses representatives. Pål sits among others in user selection for " helse vest". And Alexander in a user selection to "helse stavanger". We have a 30-45 minutes lectures dealing with user and user management on a system level.
Drop out
Victoria and Alexander are employed in "helse stavanger" as equals/peers, to prevent drop outs for treatment or minimize damage when dropout happens. They have even created their own workplace and developed the job description itself. This lectures explains how it came about and experiences with working as a peer in this area.
User experience in research 
Pål is our researcher alibi and has many years experience as project manager for research project in cooperation with municipalities and special health service and as a participant in several other projects. We in recoverykompetanse will strengthen our expertise in this area going forward. Research is the new arena where user interaction is important, and will be difficult to get funding ahead without the participation of people with their own experience.