Om oss

Alle som arbeider aktivt i Recoverykompetanse AS har egenerfaring fra rus. Vi benytter oss av recoveryfilosofien for å forbli rusfri. Vi arbeider innen rusfeltet, og har efaringer som likemenn/erfaringskonsulenter på flere områder. Vi har i tillegg et stort kontaktnett og kan lett formidle foredragsholdere med spisskompetanse innen de aller fleste områder i rusfeltet.

Recoverykompetanse er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery. Dette kan gjøres i direkte arbeide med den enkelte rusavhengige, gjennom kurs og foredrag for rusavhengige og fagfolk, ved deltagelse i forskning og utvikling av tilpasset teknologi. Vi skal både internt og eksternt være inkluderende.

Vi er ikke tilknyttet noen organisasjoner.


Et av våre nye konsepter er å bygge opp en "base" av mennesker som ønsker å utdanne treningsinstuktører rundt om i Norge. 

Det er bare å spørre oss dersom dere har spesielle ønsker om kurs/foredrag. Det er stor sansynlighet for at vi har de rette personene til det.


About us
Everyone who works actively in recoverykompetanse as has their own user experiences. We use recovery philosophy to remain clean and sober. We work in the field of drug problems and have experience as peers in several areas. We also have a large network of contacts and can easily convey lectures with expertise in most areas in this field.
Recoverykompetanse is a company of addicts with the aim of helping other addicts in recovery. This can be done in direct work with the individual addict, through courses and lectures for addicts and professionals, through participation in research and development of adaptive technology. We shall both internally and externally be inclusive.
We are not affiliated with any organization.
One of our new concept is to build a base of people who want to educate training instructor around Norway.
Just ask us if you have a special request for course/ lectures. There is great probability that we have just the right people for it.


 

Pål Berger

Pål er daglig leder i Recovery Kompetanse AS.
Holder foredrag innen recovery både lokalt og internasjonalt. Har også erfaring som likemann.

Sverre Nesvåg

Forskningsleder for KORFOR (kompetanse senter for rusmiddelforskning i helse vest).

Alexander Skålevik

Alexander jobber som likemann i drop out teamet i Helse Stavanger. Jobber også som likemann på Varatun DPS. Foredragsholder i recovery. Hans store lidenskap er klatring.

Victoria Skretting

Victoria er utdannet yoga instruktør.

Silje Gundersen

Silje jobber som likemann for Stavanger kommune og er en reser på å holfe foredrag innen recovery.

Irene Mørk

Irene er Recovery Kompetanse AS's "datatroll". Web ansvarlig. Hun jobber også i Veiviserprosjektet og med opplæring av likemenn for Stavanger Univeritets sykehus.